Search: 簡易 | 詳細 || Language: 英語 | 日本語 || Login: ログイン | Help: ヘルプ |

2 件の該当がありました. : このページのURL : HTML


著書
[1] Hajime Fujita, Toshihiro Hanawa, Satoshi Kagami, Kenji Kono, Kimio Kuramitsu, Toshiyuki Maeda, Shigeru Matsubara, Yutaka Matsuno, Tatsuo Nakajima, Toshinori Takai, Hiroki Takamura, Makoto Takeyama, Mario Tokoro, Hiroshi Yamada, Shuichiro Yamamoto, Makoto Yashiro, and Yasuhiko Yokote, Open Systems Dependability – Dependability Engineering for Ever-Changing Systems, CRC Press, 2012.
国際会議
[1] Hiroyuki Kido, Yukio Ohsawa, Makoto Hirai, Yoshifumi Yuasa, and Toshinori Takai, "Towards Argumentation Schemes for Open Systems Dependability," In 12th IEEE International Conference on Dependable, Autonomic and Secure Computing (DASC 2014), August 2014.